Kalendár seminárov, konferencií a odborných podujatí:


Názov Dátum Miesto Čas
Popis
BOZP v roku 2016 – Legislatívne požiadavky a prax 22.9.2016 Hotel Holiday Inn****
Športová 2
010 01 Žilina
8:30-17:00

 Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

            Konferencia je obsahovo rozdelená do 2 hlavných častí. Prvá časť sa venuje aktuálnej legislatíve vrámci BOZP, z nej vyplývajúcich            požiadaviek na zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj dopadu na pracovno-právne vzťahy. Druhá časť je zameraná na BOZP v praxi, čo sa týka najmä pracovnej zdravotnej služby, pracovných úrazov a chorôb z povolania.

 

Požiarna ochrana – Aktuálne povinnosti a trendy 

8.12.2016 Mercure Bratislava Centrum Hotel****
Žabotova 2
811 04 Bratislava
8:30 – 17:00  Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.
 

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

2.-4.11. 2016 Hotel Permon Podbanské   Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi
XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie – Aktuálne otázky bezpečnosti práce 14.-16.11.2016 Hotel Patria Štrbské Pleso

                   Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 28 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. Súčasťou konferencie bude odovzdanie certifikátov „Bezpečný podnik“.

 

ENVIRO konferencia – 3. ročník 22.3.2017 Mercure Bratislava Centrum Hotel****
Žabotova 2
811 04 Bratislava
     Prinášame Vám 3. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.
*posudzovania vplyvov na životné prostredie,
*zákona o odpadoch  a vykonávacích predpisov a
*novely vodného zákona.