rect_img_green

BTS Technics

V súlade s platnou legislativou je každý podnikateľský subjekt povinný zabezpečiť riadenie a dodržiavanie oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), ochrany životného prostredia  a Pracovnú zdravotnú službu (PZS).

 Legislatívne požiadavky sú dôležitou povinnosťou organizácie avšak  prinajmenšom rovnako dôležité je aj plnenie pracovných úloh na jednej strane a spokojnosť zamestnancov na strane druhej. Pretože spokojný a zdravý zamestnanec je pre firmu neoceniteľný a len taký zamestnanec môže produkovať kvalitné výrobky alebo služby.

 Naše služby sa vyznačujú hlavne komplexnosťou, pretože Vám ponúkame úplný servis ... vstupné a periodické školenia, špecializované školenia, vypracovanie dokumentácie, špecializované analýzy rizík, starostlivosť o technické zariadenia vrátane revízií vyhradených technických zariadení, pracovnú zdravotnú službu, koordináciu bezpečnosti na staveniskách. To všetko v rámci paušálneho balíka alebo jednorazovo – záleží len na Vašich požiadavkách ...