• zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika u objednávateľa
  • zabezpečenie Bezpečnstno-technickej služby podľa zákona č.124/2006 Z.z.
  • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP
  • posúdenie rizika pri výkone činností zamestnancov
  • vypracovanie písomného dokumentu s návrhom na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • osobné poradenstvo pri vyšetrovaní pracovných úrazov
  • zastupovanie organizácie pri kontrolách štátnych orgánov prípadne iných tretích osôb
  • zastupovanie zamestnávateľa pri vyšetrovaní pracovných úrazov
  • pravidelná kontrolná činnosť na pracoviskách v termínoch podľa požiadavky zamestnávateľa
  • príprava organizácie na zavedenie systému OHSAS 18001 a zastupovanie pri auditoch
Project details