Zákonnou povinnosťou všetkých podnikateľských subjektov je predchádzanie vzniku požiarov. Povinnosť platí aj pre majiteľov objektov, ktoré sú prenajímané iným osobám.

V tejto súvislosti Vám zabezpečíme nasledovné služby:

 • realizácia preventívnych protipožiarnych prehliadok všetkých objektov a vykonávanie cvičných požiarnych poplachov
 • vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • výkon funkcie technika ochrany pred požiarmi a špecialistu ochrany pred požiarmi dodávateľskou formou
 • zastupovanie klientov pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, napríklad:
  1. požiarny štatút
  2. požiarno – poplachové směrnice
  3. požiarno – evakuačný plán
  4. zoznamy objektov a prehľady miest so zvýšeným nebezpečenstvím vzniku požiarov
  5. vedenie požiarnej knihy
  6. a ostatné
Project details