Čo je pracovná zdravotná služba a čo ňou ako podnikateľ získam?


Každý podnikateľ, ktorý prevádzkuje malú, strednú či veľkú firmu by mal pracovnú zdravotnú službu dobre poznať. Ak to tak nie je, hazarduje so zdravím svojich zamestnancov ako aj s vlastným podnikaním.

Všetci zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Vychádza to z novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších dodatkov. Ak podnikateľ takýto dohľad nezabezpečí, hrozí mu pokuta v rozmedzí 150 – 20 000€.

Pracovná zdravotná služba je orientovaná na zamestnancov a jej cieľom je vytváranie bezpečia a ochrany zdravia pri výkone povolania. Nejedná sa však len o zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na TPP, pracovná zdravotná služba sa týka aj dohodárov či pracovníkov na skrátený úväzok.

Existujú dve možnosti ako sa vyhnúť sankciám zo strany štátu, a to:

·         zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby z vlastných radov zamestnancov,

·         externe, formou dodávateľských služieb.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre prvú zo spomínaných alternatív, nesmie zabudnúť na to, že je nutné túto skutočnosť ohlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a taktiež musí mať zamestnávateľ k dispozícii zamestnancov, ktorí sú oprávnení vykonávať takúto službu. Jednoduchší a lepší je však druhý variant.


BTS Technics patrí medzi externé spoločnosti, ktoré sa venujú takýmto službám. Zmluvným partnerom zabezpečia:


1.      vstupný audit – zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami


2.      kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík


3.      posúdenia zdravotného rizika na základe dostupných informácií


4.      prevádzkové poriadky pre prácu s rizikovými faktormi


5.      školenia prvej pomoci


6.      poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce z hľadiska ochrany zdravia


7.      opakovaný audit – zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami


8.      zastupovanie pri kontrolách štátnych orgánov a osobné konzultácie u klienta


9.      vypracovanie traumatologického plánu


10.  návrhy systému preventívnych lekárskych prehliadok


11.  kontrolu, prípadne doplnenie lekárničiek prvej pomoci


Týchto jedenásť krokov zahŕňa všetko, čo firma musí spĺňať pre hladký priebeh jej podnikania z oblasti PZS. Najjednoduchším riešením je práve „prenájom“ jednej zo spoločností, ktoré takúto službu zabezpečujú.

Project details